Kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur verlengd worden ?

Het is ondertussen wel bekend dat de proefperiode in een
arbeidsovereenkomst niet meer bestaat. Om toch enigszins als
werkgever een slag om de arm te houden lijkt het verstandig om je
nieuwe werknemer in dienst te nemen met een overeenkomst voor
bepaalde duur. Als een nieuwe werknemer met een overeenkomst voor
onbepaalde duur niet blijkt mee te vallen moet je die immers effectief
ontslaan en moet je al gauw rekening houden met twee weken
opzegtermijn of meer. In bepaalde gevallen moet je het ontslag zelfs
motiveren.

Deze verplichtingen spelen natuurlijk niet mee in een
contract voor bepaalde duur. Dat loopt zonder verdere formaliteiten af
op de vooraf bepaalde einddatum. Zo’n contract voor bepaalde duur
kan je trouwens ook vroegtijdig opzeggen als je werknemer tegenvalt
mits de opzegging gebeurt in de eerste helft van de duurtijd van het
contract en uiterlijk binnen de eerste zes maanden.

Kan je die overeenkomst voor bepaalde duur verlengen als je
werknemer dan toch erg goed blijkt mee te vallen? Neen, dat gaat dus
niet. Het enige wat je kan doen na afloop is een nieuw contract voor
bepaalde of onbepaalde duur sluiten. Maar, let op ! je kan niet
onbeperkt telkens nieuwe contracten van bepaalde duur sluiten met je
werknemer. Dat is streng gereglementeerd om misbruiken te
voorkomen. U mag dus na afloop van een eerste contract van bepaalde
duur enkel een nieuwe overeenkomst voor bepaalde duur afsluiten met
dezelfde werknemer als u een wettige reden heeft. De rechtspraak is
evenwel zeer streng in het beoordelen van de wettige reden. Dus is het
misschien beter dat je zo’n werknemer, tenminste als je hem nog
tijdelijk in dienst wil houden, na afloop van zijn contract voor bepaalde
duur verder tewerk stelt via een interimkantoor.

Er zijn evenwel uitzonderingen. Sluit je een contract voor bepaalde
duur van minimaal drie maanden dan kan zo’n overeenkomst na afloop
wel hernieuwd worden mits het telkens gaat om een contract van
minimaal drie maanden en de duur van alle overeenkomsten samen de
twee jaar niet overschrijdt. Alleen moet u er rekening mee houden dat
een tweede, derde of vierde contract voor bepaalde duur niet meer
vroegtijdig kan opgezegd worden. Dat kan enkel tijdens het eerste
contract.

Belisius Advocaten
www.belisius.be

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.