Kan ik mijn familie laten werken in mijn zaak?

Je hebt wat hulp nodig in je zaak en het in dienst nemen van je partner, of je vader, broer of zus zou handig zijn. Bovendien hebben ze als werknemer in geval van ziekte ook een betere bescherming dan indien ze als zelfstandige zouden helpen. Zou dat kunnen ?

Het goedkoopst lijkt om je familie te laten helpen als zelfstandige. Dan moet er immers minder sociale zekerheid betaald worden dan voor een werknemer en de tewerkstelling op zich kan soepeler georganiseerd worden. Maar als werknemer hebben natuurlijk je familieleden in geval van ziekte, zwangerschap … een beter statuut. Bovendien, sinds 2016 is het aanwerven van een eerste werknemer ook niet meer zo duur.

Toch zal steeds in concreto moeten nagegaan worden hoe je familielid nu in feite is tewerkgesteld. Zo u onterecht een werknemer laat werken als zelfstandige zou u bijvoorbeeld bij controle naar aanleiding van een ziekte met de sociale inspectie in aanvaring kunnen komen. Maar omgekeerd kan ook. Indien iemand die duidelijk zelfstandige is voor u werkt als werknemer kan dat ook problemen geven. Het is evident dat er indien je familie als werknemer optreedt ook effectief een arbeidsovereenkomst moet bestaan, maar dat op zich is niet altijd voldoende. Wat partijen zelf overeenkomen is niet altijd in overeenstemming met de feitelijke situatie. De inspectie kan bij een controle immers vaststellen dat er in de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer bepaalde elementen het statuut van werknemer tegenspreken. Indien je familielid bij jouw afwezigheid het reilen en zeilen in de zaak waarneemt, de lakens uitdeelt aan het andere aanwezige personeel, facturen opmaakt en betalingen controleert, zelf over verlof of afwezigheid beslist…dan geeft dit al gauw de indruk dat er geen band van ondergeschiktheid is en dat je familielid als zelfstandige werkt. De rechtbanken hebben al meermaals beslist dat er in zo’n gevallen sprake is van schijnwerknemer. Het is meestal van doorslaggevend belang dat er door je familielid als werknemer arbeid wordt verricht waarvoor loon wordt betaald en dat er in je onderneming toch meestal iemand aanwezig is die gezag kan uitoefenen over de werknemer en dit ook effectief doet. Is dat het geval dan blijkt de rechter meestal soepel en aanvaardt het statuut van werknemer.

Een arbeidsovereenkomst sluiten met iemand die het eigenlijk voor het zeggen heeft in uw zaak terwijl er heel dikwijls niemand aanwezig is die op hem of haar gezag en controle kan uitoefenen, is dus niet echt verstandig.

André Gerkens

www.belisius.be

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.