This story is unavailable.

Yardım edebildiysem ne mutlu.Madem topluma uyum sağlamak gerekiyor, o zaman en iyi rolü bu farkındalığa ulaşmış insanlar olarak bizim yapmamız gerekiyor çünkü yaşadığımız toplumun bakış açısı ile bu farkındalığa ulaşmış insanlar ‘’sosyopat’’ olarak nitelendiriliyor.Bu statüde bulunmamak için de oynamaya mecburuz.Ama bu zorunluluk da bir bakımdan onlardan daha evrimleşmiş olduğumuzu göstermez mi?Her gün milyarlarca insan ‘‘duygularıyla’’ kumar oynuyor ve hepsi bir şekilde kaybediyor.’’Hangi seçenekle daha mutlu olurum?’’ diye düşünüyorlar fakat hepsinin altında yatan gerçek ‘’Hangisi bana daha çok fayda sağlar?’’ senin dediğin gibi her birey her konuya pragatist yaklaşır ve pragmatist karar verir.Dini ahlakında gelişi aynı yerdendir.’’Bu yaparsan çok sevap kazanırsın.’’ lafı gibi..İnsanlar sırf kendi faydalarını güderek bir şey yapmasın diye ‘’Sevap’’ ve ‘’Günah’’ gibi laflar ortaya çıktığı görüşündeyim.Sonuç olarak tüm insanların uyması gereken kuralları o zamanlarda tam olarak benimsetemeyeceklerinden ‘’Din’’ kavramı ortaya atıldı.

‘’Eğer bunları bunları yaparsan sevap kazanırsın.Sevap kazanırsan cennete gidersin.’’ ibarede zaten belli oluyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.