Odniosłam silne wrażenie, że człowiek ‘z zewnątrz’ nie siedzący w pokoju nauczycielskim szkoły, nawet ten który swoje korzenie ma właśnie w jej murach, jest intruzem.
Zmiana planów i dzikowska cisza wcale nie wyborcza
Anna Sycz
41

A może to właśnie Twoje korzenie w tych murach były problemem? Kogoś z zewnątrz można zrozumieć: albo chce coś sprzedać, albo naciągnąć. Ty, będąc z stamtąd, zachowałaś się w sposób, który nie przystaje do wyobrażenia kadry nauczycielskiej na temat ucznia z Dzikowa.

Like what you read? Give Bartek Gęza a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.