Niezależnie od sytuacji, która aktualnie panuje w firmie, koniunktury, ilości zajęć czy chociażby po prostu naszej motywacji.
Osiem godzin.
CzarekKukowka
132

To jest dla pracownika sygnał, że pracodawca oczekuje pracy bez namysłu i kreatywności; że pracownik ma z siebie dać te osiem godzin i żadnego pomysłu ani działania ponad wyznaczone minimum.

Są miejsca, gdzie pracowników się traktuje jak dorosłych ludzi:

  • Gdy potrzebuje wyjść w czasie dnia — samodzielnie to planuje.
  • Gdy widzi możliwość osiągnięcia lepszych efektów mniejszym wysiłkiem — optymalizuje działanie.
  • Czas spędza nad efektami, zamiast nad pozorami.

Jeśli pracownik może tak dysponować swoim czasem, to takie podejście będzie mieć efekty we wszystkich obszarach pracy.

Like what you read? Give Bartek Gęza a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.