Få smålåm på nettet og pengene på konto kort tid etterpå.

Det kan være mange årsaker til at man trenger et lite lån på kort sikt. Kanskje er det salg på møbler eller hvitevarer, og du sparer tusenvis av kroner på å slå til nå — eller det kan være at du trenger penger til å betale en uforutsett utgift som tannlege eller lignende.

Et målån kan man søke om hos flere banker og lånegivere, beløpene på et smålån bruker vare fra 1.000 kroner og opptil 50.000 kroner.

Renten varierer grunnet mange årsaker. Men når beløpene er så småe er det vanligvis mest nyttig å tenke hvor mye koster lånet deg…

Bedriftsbasen.no

Søk etter produkter og bedrifter i Bedriftsbasen.no. Finn norske butikker og leverandører med nettsider. Søkemotorvennlige linker.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store