شیک پوشی آقایان

لباس بر اندام متناسب زیبایی دوچندانی دارد اما اگر افراد چاق هم دقت بیشتری در انتخاب لباس كنند، متناسب‌تر به نظر خواهند رسید. مردان شکم بزرگ بهتر است….

مردان شکم بزرگ
ـ شلوار را روی شکم خود نیاورید.
ـ لباس‌های براق و یا روشن نپوشید.
ـ لباس‌های گشاد و تیره رنگ بپوشید.
ـ کراوات پهن بزنید که تا خط کمر بلند باشد.
ـ ژاکت و شلوار یکرنگ بپوشید .
ـ جلیقه و یا هر چیزی که روی شکم بیافتد و به آن فشار بیاورد را نپوشید.

برای خرید روی این لینک کلیک کنید.

Like what you read? Give گوگسل a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.