Değişimi Heraklitos attı Parmenides karşı çıktı lakin değişim diyince sofist şüphecilerden aklıma…
Karl Marx Horkheimer
1

Hacı valla ben bölüm olarak değilde kendi imkanlarımca okumaya çalışıyorum. Bence pişman olma güzel bölüm ama çok akademik… Hani yanına biraz daha mesleki bir şey okunsa kaynaşsalar filan ooff ooff…

Like what you read? Give Berat a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.