Dev Problem: Erkeklerin Arkadaşlıkları
Asaf Vodvil
152

Mesajlara 3 gün sonra dönüp

Telefonlara çıkmayınca

Problem çözülüyor hocam. Ama biraz insafsız olmak ve gözü karartmak gerek. “Ayıp oldu” yu geçmek gerek. Zor…

Like what you read? Give Berat a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.