bohužel
První víkend UXWell
Vendula Ptáčková
9

Trochu bych rozvedl, proč je “bohužel” cesta domů, mohu mít pocit, že tě doma bijí a šikanují. Nebo bych to převedl do pozitivna “tam se budi těšit na další setkání”

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.