Hvem er jeg?

Tore Berg
Tore Berg
Nov 3, 2015 · 1 min read

Mitt navn er Tore Berg og jeg er en skribent bosatt i Trondheim. Jeg har tradet både aksjer, valuta og råvarer i flere år, og har det siste året begynt med handel med binære opsjoner og det er hovedsakelig det jeg nå driver med.

Jeg jobber til daglig som skribent for flere store norske finanssider. Følg med gjerne på Twitter for å se mine siste arbeider!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store