Hvem er jeg?

Mitt navn er Tore Berg og jeg er en skribent bosatt i Trondheim. Jeg har tradet både aksjer, valuta og råvarer i flere år, og har det siste året begynt med handel med binære opsjoner og det er hovedsakelig det jeg nå driver med.

Jeg jobber til daglig som skribent for flere store norske finanssider. Følg med gjerne på Twitter for å se mine siste arbeider!

Like what you read? Give Tore Berg a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.