Rafał Kołucki
Rafał Kołucki

Rafał Kołucki

INTP-T, newbie Python programmer :v