Atsız Beğ ve Evrim Kuramı

Atsız beğ’in makalelerinde, kitaplarında “Türlerin Kökenine” ithaf ettiği fakat kaynak göstermediği, evrim iklimini ülkede yeşertmek istediği veya tetiklemek istediği muhakkaktır. Ama evrim kuramına taraftar mı? Veya muhalif mi? olduğu tartışma konusudur. Bulguları sereyim:

“Atom ve uzay çağındayız ama daha yüz milyonlarca insan ilk primatlar seviyesindedir.

Korkular, Atsız, Ötüken, sayı 12, 8 Aralık 1972

“Türkiye’nin doğu illeri, doğu illerinde yaşayan Türklerin ve genel olarak bütün Türk ırkının vatanıdır. Kartuklular, Saltuklular, Karakoyunlular ve Akkoyunların hüküm sürdüğü, anıtlar diktiği bölgeler elbette Türk’tür. Türk kalacaktır. Bu bölgelerde daha eski olmak hiçbir şey ifade etmez, maymunlar daha da eskidir.

Kızıl Kürtlerin yaygarası, Atsız, Ötüken, sayı 42, 16 haziran 1967

“Biliyorsunuz ki, Darvin hazretleri insanın maymundan, maymunun şebekten, şebeğin köpekten, köpeğin inekten, ineğin köstebekten, köstebeğin kelebekten, kelebeğin sivrisinekten, sivrisineğin de balık geldiğini ispat etmiştir. Demek ki balık bizim ecdadımızdır.”

Z vitamini, Atsız, Ötüken, syf 119,10.basım,1.basım 1941

Atsız beğ’in deizme kayması ve evrim kuramının mekanizmalarından -doğal seçilim- birini hayat şiarı edinmesinin de ayrıca altı çizilmelidir:

Dünya bir çarpışma alanıdır. Yaratıcı kuvvet dünyayı bir çarpışma düzeni içinde yaratmış; yaratılanlar çarpışma düzeni içinde bugünlere erişmişlerdir.”

Türk ülküsü, atsız, irfan yayınları
 
 Atsız beğ, Evrim Kuramı’nın; “türler arası rekabet” “türlerin birbirleri arasındaki rekabet” kısmıyla ilgilendiği, hatta hayat düsturu edindiği de aşikardır.

Like what you read? Give Umut C. Yazıcı a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.