Türk Tipi Başkanlık Sistemi Var Mıdır?

Yoktur. Açıkça Türk tarihinde böyle bir model bulunmamaktadır. Türk Milleti diyemeyen bir zatın, Türk Tipi Başkanlık Sistemi’ni önermesi de acizlik ve bilgisizlik batağına saplandığını gösterir. Kelimelerin cümlelerin savaşını bırakalım. Osmanlı’da zaten böyle bir sistem yok. Daha öncesinde de hakan, kağan, kurultay meclislerinde de böyle bir yapı zuhur etmemiştir.

Öyleyse nedir Türk Tipi Başkanlık Sistemi? Türklükten beslenmediği açıktır. Burhan kuzu mu mucididir? Yoksa CİA Türkiye Şefi Paul Henze mi? Eski, ABD İstihbarat Teşkilatından Graham Fuller mi?

Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nde bu Türk Tipi Sistemini arayalım. Mustafa Kemal’e verilen başkomutanlık mevkisi yalnızca 3 ay sürmüştür. Meclis utana sıkıla bu mevkiyi mecburiyetten-Sakarya Savaşı’nda sorumluluğu üstlenmesi için- Mustafa Kemal’e atfetmiştir. Büyük Taarruz sırasında da süresiz uzatılmış bu yetki, Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı olmasıyla hareket ve güç alanı daralmış ve fahri olarak kalmıştır. şu anki Cumhurbaşkanı meclisin manevi başkomutanıdır. Askeri atamaları yapar ve denetimini meclise bırakır.

Cumhurbaşkanımız başkomutan rütbesindedir. Askerlik tecrübesi sorgulanmadığı halde başkomutandır. Maneviyatta meclisin ruhunu yansıtmadığı sürece bu mevkisinin hiçbir geçerliliği yoktur.

Fakat Türk Tipi Başkanlık Sistemi’nde, meclisin ruhuna ihanet olarak “meclisi kendisine bağlamayı” hoş gören bir anayasa metniyle kendisini ifade eder.

1922'lerde Mustafa Kemal’in kayıt ettiği, milletvekillerinin ilerici görüş olarak nitelendirdiği fikirlerini şu şekilde anlatır:

“Biz devletlerin hiçbirinin milletvekilleri ve meclisleri durumunda değiliz. İslamlık yalnız şeriata değil, akla da dayanır. Fakat halife diye başa geçirdiğimiz hükümdarlar ulusun haklarını zorla almışlardır. Bir kişiye büyük yetkiler vermemeliyiz. Enver Paşa iyi bir adamdı. Güçlü ve yetkili olduktan sonra ülkeyi felakete sürükledi. Şimdi Mustafa Kemal Paşa’yı da onun durumuna uğratmayalım.”
Atatürk Atatürk’ü anlatıyor. 361. Savaşan Meclis.

Günümüz milletvekillerinin bu hassasiyeti nerede? Milliyetçi, muhafazakar, liberal geçinen taifeye ait olan milletvekilleri ulusun bekasını mı düşünüyorlar? Yoksa biat, konum için ulusun değerlerini mi riske ediyorlar? Takdir milletin.

Like what you read? Give Umut C. Yazıcı a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.