Încă o aplicație care dă de lucru iluziei că s-a umplut lumea de scriitori (și, oh, de scriitoare!)

Degustăm.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.