เรื่องเล่าของสาวรับใช้ (The Handmaid’s Tale)

นี่คือสุดยอดวรรณกรรม Dystopia ร่วมสมัย
นี่คือ The must ที่คอ dystopia ห้ามพลาด
นี่คือหนังสือที่สาย Feminist ต้องจัด…

Margaret Atwood ช่างเขียนได้จับใจ และโจมตีไปที่ใจกลางจิตวิญญาณจริงๆ
รู้สึกซึมซาบไปกับอารมณ์ของตัวละคร และบรรยากาศ dystopia ในหนังสือ จนวางไม่ลง

โลก dystopia ของเมืองกีเลียด พาเราไปรู้จัก “เผด็จการเบ็ดเสร็จ รัฐศาสนา และชายเป็นใหญ่” ได้ครบในหนังสือเล่มเดียว

ทั้งสมจริง สัมผัสได้ และไม่เกินจินตนาการ

ประเด็นต่างๆ ที่สัมผัสได้ผ่านตัวอักษร ชวนให้สรุปออกมาได้ชัดว่า ในโลก Dystopia ของ Handmaid’s tale นั้น
- ผู้หญิงเป็นแค่วัตถุทางเพศ โรงงานผลิต และภาชนะใส่ทรัพยากร
- อำนาจ ยังไงก็ฉ้อฉล
- เราต่างสอดแนมกันและกัน
- ไม่มี Identity
- ศาสนาเป็นเครื่องมือควบคุมคน (ได้เสมอ)

หนังสือเล่มนี้ยอดเยี่ยมจริงๆ สมกับที่ได้รับคำชื่นชมมากมาย

ยิ่งตอนจบของหนังสือ ยิ่งชอบมาก เป็นการตั้งคำถามซ้อนเข้าไปอีกว่าอะไรคือเรื่องจริง ใครเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์

จุฑามาศ แอนเนียน แปลได้อย่างยอดเยี่ยม

— -

หนังสือ เรื่องเล่าของสาวรับใช้ (The Handmaid’s Tale)
ผู้เขียน Margaret Atwood
ผู้แปล จุฑามาศ แอนเนียน
สำนักพิมพ์ Library House

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store