Şirketin bir gün 100 milyon dolar eder mi?

Bora Yılmaz
Oct 6 · 4 min read

Exit pek çok girişimcinin hayali. Ama kolay değil ya da herkes exit yapamıyor. Peki SaaS startup’ını ~5 yıl sonra 100 milyon dolara satabilmek için 5. yılda yaklaşık olarak nasıl bir şirketin olmalı?

Şirket değeri hesaplanırken pek çok hesap yöntemi var. Bunlardan bir tanesi de çarpan yöntemi. Şirketin kendi iç dinamiklerine göre (büyüme hızı, brüt marj, karlılık vb.) farklı bir çarpan alabilir ama kullanılan çarpan belirlenirken benzer şirketlere de bakılır, pazar ortalamaları referans alınır.

Çarpan detaylarına girmeyeceğim ama market ortalamalarını takip eden pek çok kaynak var. Farklı veri setleri var. Startup işlemleri özel işlem olduğundan veri az. Halka açık bilgilere dayalı şu iyi bir kaynak: https://tomtunguz.com/the-saas-valuation-environment-in-mid-2019/

Burada kabaca şunu söylüyor: Şirketin hesap yapıldığı andan itibaren önündeki 12 ay için toplam gelirleri bu çarpan ile çarpılıp şirket değeri bulunuyor. Biz tersten gideceğiz.

2019 ortasında çarpan 9.6x. Siteye gidersen bunun ne kadar değişken olduğunu ve daha bir kaç yıl önce 3.3x olduğunu görebilirsin. O yüzden ilk günden beri olan dataya göre medyanı, yani 5.7x’i alalım. Senin çarpanın bunun altı ya da üstü olabilir.

Bir diğer konu da senin startup’ın halka açık olmadığından, yani hisse satışı borsadaki gibi kolay olamayacağından, likidite sorunu sebebi ile bu çarpanın özel pazarda daha düşük kabul edilmesi. Burada da farklı yaklaşımlar var ama biz %20 düşürelim: 4.56x

Eğer gelirinin önemli bir kısmı TR’de ise, bu çarpan bir indirim daha görecektir. Bunu hesaplarken pek çok hesap var ama kolay olsun diye %20'de bunun için koyarsak elimizde ~3,65x gibi bir çarpan kalır.

Verdiğim listedeki değerleme çarpanı gelecek 12 ay için gelirin çarpılması için kullanılıyor. 5 yaşındaki bir şirketin 6. yıl gelirleri gibi. Son 12 ayın geliri değil ya da ARR (son ayın geliri x12) değil.

Başka metrikler kullanılarak farklı çarpanlar da kullanılabiliyor. Son 12 ay, ARR, EBITDA, EBIT, Satış, nakit akışı, kapasite vb için karşılaştırmalar yapılarak değerleme çarpanları üretilebilir. Biz sonraki 12 ay için hesap yapacağız.

Startup’ı $100 milyona satmak istiyoruz. Bu durumda tersten gittiğimiz için 6. yıl gelirimiz 100/3,65=27,4 milyon dolar yapar. O sene için 1.5x (1.5 kat) olduğumuzu, yani +%50 büyüdüğümüzü varsayarsak o zaman da 5. yıl gelirimiz $18.27 milyon olur.

Doların 5 yıl sonra kaç TL olacağını bilmiyorum ama bugünün parası ile ~100 milyon TL yapar. Hele ki dolar 10 TL+ olursa rakam ~200 milyon TL’lere gelecektir.

Şirketin 5. yılında bile hala aylık gelirinin (MRR) her ay %5 büyüdüğünü varsayalım. Yukarıda varsaydığımız büyümeyi ancak bu şekilde sağlayabilir. Bu durumda 5. yılda ortalama aylık MRR ~$1.52 milyon, 12. aydaki MRR ise ~$1.87 milyon olur.

Eğer sadece bir son kullanıcı SaaS işi yapıyorsanız ortalama aylık $10; kobi işi ise $100; büyük şirket işi ise $1000 aldığınızı düşünelim. Bu durumda 5. yılın sonunda her ay para ödeyen yaklaşık 200.000 son kullanıcı ya da 20.000 KOBI ya da 2000 büyük şirket müşteriniz olmalı.

Ben bu şirketin her sene sırası ile 3x (3 kat), 2.5x, 2x, 1.75x ve 1.5x büyüdüğünü varsaydım. Dolar bazında bu büyüme hiç de kolay bir şey değil. Bunu başarmak için de aylık MRR artışı her yıl için sırasıyla sadece %11,%9, %7, %6, %4 olacaktır.

Hiç bir başka veri olmadan bunu excele yansıttığımızda 5. yılın 12. ayındaki MRR’ın, ilk yılın ilk ay gelirinin tam 64.3 katı, 5. yıl gelirinin ise ilk yıl gelirinin tam 27.6 katı olduğunu görmek mümkün. Bunları şuradaki dosyada görebilirsin: https://bit.ly/33992zH

Ilk tablodaki şablona göre gidersek (ve tersten gittiğimiz için) bu kadar yüksek büyüme rakamlarına rağmen şirketin $100m eder bir hale gelmesi için aslında ilk ay gelirinin ~$30.000 olması gerek.

Bir startup’ın ilk ayda bu geliri elde etmesi çok da kolay olmayacağından 3. bir tabloda ilk ay $100 kazanan bir startup”in 7 ayda bu seviyelere ulaştığı bir model göreceksin. Bunun olabilmesi icçin -1. yıl ortalamada %142 büyümelisin.

İlk rakamlar ufak olduğundan ilk aylarda bir kaç kat büyümek kolay olacaktır. Ama sonrası uzun bir yol. Burada churn, maliyet vs gibi hesap detayları yok. Onları da kattığında kendi şirketin için karmaşık bir hesap çıkacaktır.

Ben sadece basit kabullerle bile $100 milyona satılacak bir şirket yapmanın çok da kolay olmadığını matematik ile ortaya koymaya çalıştım. Hatta varsayımsal olarak yarattığım şirket ilk başta bir 7 aya daha ihtiyaç duydu.

Hesapların dolar bazlı olduğunu da unutma. Hele ki gelirlerin TL bazlı ise, başarman gereken şey çok ama çok daha zor. Peki sen bunu yapabilir misin? Kendi büyüme hedeflerini koyduğunda şirketin nereye varıyor? Bu çarpan modeli ile 5 yıl sonra şirketin ne kadar ediyor?

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade