Yatırımla ne yapacaksın?

Bora Yılmaz
Aug 4 · 2 min read

Yaptığınız yatırım sunumlarında “Yatırımla ne yapacaksın?” sorusuna %30'unu pazarlamaya, %50'sini geliştirmeye, %20'sini ise insan kaynaklarına harcayacağım diye cevap vermeyin n’olur. Hiç bir anlamı yok bu yüzdelerin…

Sanırım bu şekilde kullanım erken aşama girişimcilik eğitimi verilen bir yerlerde öğütlendi ve bu yanlış kullanım hızla pazar standardı olma yolunda ilerliyor. Ya yanlış/eksik anlatıldı ya da yanlış anlaşıldı.

Şirketlere para sadece yatırım yolu ile girmez. Şirket gelir kazanır, borç alır, hibe alır, vs. Tüm gelirler ve giderler de tek bir bütçe dahilinde yönetilir. Ne kadar süre için yatırım istiyorsanız (diyelim ki 12 ya da 18 aylık) o süre için oluşturduğunuz bütçe önemlidir.

Bir şeyleri doğru kurgulayıp kurgulamadığınıza bakabilmek için; insan kaynağı maliyetlerinin bütçedeki yeri, pazarlamanın payı, teknoloji maliyetlerinin durumu vb. konulara gider kalemlerini gruplayarak bakmak, yüzde kaç harcandığını takip etmek kötü bir şey değil elbette.

Ama asıl konu önümüzdeki dönemde alacağınız yatırımın ne kadarını pazarlamaya harcayacağınız degil, tüm harcamaların içinde pazarlamanın % kaçlık bir yer tuttuğu… Bütçenin %30'unu personel giderleri, bunun da %80'ini yazılımcılar oluşturuyor diyebilirsiniz mesela.

Finansmanı, tüm gelirler/giderler değerlendirildikten sonra çıkan 12–18 aylık tablo icin alıyorsunuz. Gelirleri ya da yatırımdan gelen parayı ‘ayrı’ banka havuzlarında tutup, maliyet merkezlerine göre harcamadığınıza göre, yatırımın %20'si pazarlama için demek de yanlış haliyle.

“Yatırımla ne yapacaksın?” sorusu ile sorulan ‘neden bu kadar paraya’ ihtiyacın olduğu ve bu parayı aldığında nereye varacağın… Örneğin su bence yeterli bir cevap:

“Önümüzdeki 12 ay icin 400 bin TL gelir hedefliyoruz, giderlerimizin 1.2m TL olacağını öngörüyoruz. Tüm giderlerin %34'ünü pazarlama oluşturuyor, %56'sı personel giderleri ve kalanı da diğer giderler. Nakit akış tablosuna baktığımızda finansman ihtiyacımız 1m TL gibi görünüyor.

Şu anda MRR’ımız 5 bin TL, bu yatırım sayesinde 12. ayın sonunda MRR’i 100 bin TL’ye çıkartmış olacağız, aylık yaktığımız paranın da 100 bin TL olacağını öngörüyoruz. 12. ayın sonunda şirketin bir sonraki aşaması için 5 milyon TL daha fon almayı planlıyoruz.

O gün itibariyle şirketin bu yatırımı %X hisse karşılığında almak için gerekecek değerlemeyi mümkün kılacak metriklere, rakamlara ulaşmasını hedefliyoruz.

Bu rakamlara ulaşmak için, pazarlamada şunu şunu yapacağız, müşteri başına maliyetimiz şu kadar olacak. İşe alımda şu şu şu pozisyonları dolduracağız” vs vs.

Kısacası, ne kadar paraya neden ihtiyacınız var ve bu parayı alınca neler yapacaksınız, nasıl yapacaksınız, hadi diyelim yaptınız, yapınca ne olacak, neden olacak? Yatırım ile ne yapacaksın diye soran yatırımcıya lütfen bunları anlatın.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade