Predčasné splatenie úveru

Predčasné splatenie úveru umožňuje klientovi po dohode s bankou uhradiť nesplatenú časť úverovej pohľadávky skôr, ako bola pôvodne stanovená lehota splatnosti úveru v úverovej zmluve. Dohoda o predčasnom splatení úveru musí mať vždy písomnú formu. V niektorých prípadoch môže byť predčasné splatenie úveru aj spoplatnené.

Podmienky predčasného splatenia úveru banke sú určované smernicou EÚ a podľa nej upraveného zákona o bankách. Predčasné splatenie úveru upravuje Zákon o bankách a aj Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov.

Podmienky skoršieho splatenia úveru si určuje každá banka podľa seba. Zbaviť sa predčasne úverov umožňujú všetky banky. Predčasné splatenie úveru umožňuje aj nová legislatíva, ktorá hovorí, že ak je úver nižší ako 10-tisíc eur, v tom prípade môže spotrebiteľ splatiť buď časť, alebo celý úver bez poplatku.

Pre každý druh úveru platia logicky iné pravidlá.

Predčasné splatenie spotrebného úveru

Úhrada celého záväzku v zmysle znenia zmluvy o spotrebnom úvere medzi bankou (veriteľom) a príjemcom úveru (dlžníkom) sa riadi podmienkami stanovenými v novele zákona o úveroch, o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách. 1. septembra 2014 boli novelou zákona niektoré podmienky zmenené. Niektoré z nich sú:

- Splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti je možné nielen úplné ale aj čiastočné.

- Spotrebiteľ je povinný uhradiť náklady a úroky vzniknuté len za časové obdobie medzi poskytnutím spotrebiteľského úveru a jeho skutočným predčasným splatením.

- Výška náhrady nákladov nemôže byť vyššia ako 1% celej výšky splateného úveru, ak obdobie medzi splatením úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy presahuje jeden rok. Ak je tento časový limit kratší ako jeden rok, výška náhrady pre banku nesmie presiahnuť 0,5% výšky predčasne splateného spotrebiteľského úveru.

- Náhrada nákladov nesmie presiahnuť výšku úroku, ktorý by spotrebiteľ zaplatil počas obdobia medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom o úvere

To znamená, že predčasné splatenie spotrebiteľského úveru nie je celkom bez poplatkov. Tie závisia od už splatenej výšky, doby splácania a fixácie úrokovej sadzby.

Predčasné splatenie stavebného úveru

Pre splatenie stavebného úveru pred termínom dohodnutej splatnosti sa používajú tiež ustanovenia zákona o úveroch, o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách.

Pri predčasnom splatení stavebného úveru sa finančné podmienky rôznia vzhľadom k druhu stavebného úveru. V praxi stavebných sporiteľní sa vyskytujú:

- riadne stavebné úvery — predčasné splatenie je bez poplatkov

- medziúvery (alebo preklenovacie úvery) predčasné splatenie je s poplatkom

Stavebné sporiteľne môžu mať rôzne interné predpisy, ktoré určujú, ako sa majú účtovať poplatky za predčasné splatenie stavebného úveru a mimoriadne navýšené čiastočné splátky. No ich predpisy nesmú byť v rozpore s harmonizovaným zákonom SR podľa smernice EÚ. Obvykle sa mimoriadny poplatok za predčasné splatenie úveru neúčtuje, no za čiastočné mimoriadne navýšenie splátky áno a za predčasné splatenie medziúveru taktiež.

Zdroje:

https://www.postovabanka.sk/slovnik-pojmov/p/predcasne-splatenie/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pred%C4%8Dasn%C3%A9_splatenie_%C3%BAveru#cite_note-8

http://peniaze.pravda.sk/uvery-a-lizing/clanok/294533-predcasne-splatit-uver-uz-mozete-bez-poplatku/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.