Auteursrecht en Fair Use
Martin van Vuuren
2

Waarom zouden derden geld mogen verdienen aan het werk van anderen? De hoeveelheid filmpjes worden met een razende snelheid geplaatst en automatisch gescreened, daarbij is de grens aangegeven: NIETS aan auteursgerelateerd materiaal mag gebruikt worden. Dat anderen (welke de voorwaarden van YouTube zijn aangegaan) hiervan “de dupe” zijn is niet meer dan jammer. Wat weerhoudt hen ervan om de filmpjes op een ander medium te plaatsen? Je zal zelfs kunnen stellen: Waarom nemen de individuele YouTubers geen contact op met de firma’s om contractueel (mogelijk tegen betaling) gebruik te mogen maken van zgn. gameplay-beelden? In welke mate hebben zij geprobeerd om als collectief het voortouw te nemen en hierover duidelijke afspraken te maken in plaats van stampvoetend, als kleine kleuters, de slachtofferrol opnemend hun gelijk te halen?

Dat het auteursrecht en de bijbehorende wetgeving achterhaald en ouderwets is, daar is het merendeel het wel overeens. Dat is echter geen vrijbrief om de wetgeving omtrent dit onderwerp te negeren.

Like what you read? Give C o f f e e j u n k a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.