Heather

Bram Brouwer
Aug 14, 2017 · 1 min read

Ik ken u niet en zal u vousvoyeren.
U stond tegenover een macht van nooit weer en we hebben het niet geweten.
Witte mensen die het haten dat ze anderen naast zich moeten dulden.
Iemand maakte een keus voor U. Een keus die makkelijk voortkomt uit de haat die hij mocht aanhangen.
Racisten moeten weer bang zijn. Maak dat die angst Heather heet. Laat ze uw naam prevelen in hun nachtmerries.
Laat het geselen van de ziel van aanhangers van ideologen die we verslagen achtten uw thermen wezen.
Uw familie en vrienden gun soelaas in ik deze wetenschap.
Uw laatste proza : “If you’re not outraged, you’re not paying attention.”
Inderdaad. Vind alstublieft rust in onze rechtvaardige woede.

Bram Brouwer

Written by

Trivia(l) Equality Atheist Know it all with a sarcastic habit. Ambieert Web Development als carrière..

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade