Jou Komberse Maak Die Wêreld Kouer!

Image for post
Image for post

Awêhhhh, dis mos alweer sulke tyd, neh!

Winter, masekinnes!

Dis ook die tyd wanneer al elke liewe kerk en corporate besigheid mos nou ‘n ‘blanket drive’ moet doen, om vir die einste minderbevoorregtes te sorg (want dis wat Jesus sou wou hê). En dis mos nou waar (soos ‘n kallid sal sê) “my ding moet pyn”, of “my kop moet klop”. Dis waar ek teen die karre skop- teen daai blanket drive van julle.

Hoor my gou mooi, asb!

Ek is GLAD NIE teen komberse uitdeel nie. Ek is GLAD NIE teen liefdadigheid nie. Dis mooi, en nodig, en help versker BAIE!

Wat ek teen is, is ‘n warm kombers wat met ‘n koue geselskap gegee word; ‘n warm kombers wat met ‘n bejammerte, droë glimlag gegee word; ‘n warm kombers wat sonder ‘n naam gegee word.

Dis daai tipe warm komberse wat die wêreld ‘n kouer plek maak.

Elke winter word daar duisende komberse weggegee, en ons compassion word elke jaar minder. Elke jaar is daar ‘n groter CEO SleepOut, wat miljoene rande insamel in die naam van “haweloses”, maar haweloosheid neem al erger toe. Dit sal interesant wees om te weet hoeveel CEO’s wat so #RiseToTheChallenge ken iemand wat haweloos is; ken hulle by die naam, en storie.

Ons het te veel geld, en te min deernis; te veel geld en te min stories. Ons ken te veel hashtags en te min name!

Het ons deernis in ‘n kommoditeit verander?

So, indien jy of jou kerk dalk ‘n ‘blanket drive’ beplan, vra jouself enige van die volgende vrae:

  • Gaan dit iemand se menswaardigheid herstel, of hulle wêreld ‘n kouer plek maak?
  • Is ek bereid om ‘n kombers te gee, en met ‘n naam en storie (van iemand anders) weg te stap.
  • As deernis my iets moet kos, wat is ek bereid om daarvoor te betaal?

Moet asb nie ophou om komberse uit te deel nie, maar moet ook nie ignorant wees in hoe dit gedoen word nie. Jy mag dalk net- in jou poging om mense warm te maak- die wêreld ‘n kouer plek maak.

grace & peace

i v o r

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store