About ME

ชื่อ นายสุกฤษฏ นามสกุล โหวธีระกุล

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ศาสนา พุทธ

วันเดือนปีเกิด 15 กันยายน 2537

ที่อยู่ 153 ซ.กาญจนาภิเษก008แยก2 แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160

ตำแหน่งงานปัจจุบัน Programmer ( Backend NodeJS )

ที่ทำงานปัจจุบัน ว่าง (รับงานอิสระ)

— — -

คราวๆก่อนละกันเนอะเดียวมาต่อบอกเลยว่ายาว 5555

Like what you read? Give Sukrit Hoteerakul a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.