Bitcoin Genesis Bloğu (Başlangıç Bloğu) Hakkında Bilmedikleriniz

BtcTurk

Genesis bloğu (başlangıç bloğu), Bitcoin blokzincir ağında kaydedilen ilk bloktur. Genesis bloğu, kimilerince ‘Blok 0’ veya ‘Blok 1’ olarak da adlandırılır.

Normalde blokzincire aktarılmış bir blok, kendinden önceki bloğa atıfta bulunan bir bilgi içermektedir. Başlangıç bloğu ise, blokzincir üzerindeki ilk blok olduğu için kendinden önce bir blok bulunmamaktadır. Bu yüzden, genesis blokları kriptoparaların yazılımında hazır halde bulunur.

Bitcoin’in Başlangıç Bloğu

Bitcoin blokzincirindeki genesis bloğu, 50 Bitcoin blok ödülü ile beraber 3 Ocak 2009’da oluşturuldu. Bu blok için kazanılmış 50 Bitcoin’lik ödül ise, Satoshi Nakamoto tarafından herhangi bir açıklama yapılmadan, harcanması imkansız halde oluşturulmuştur.

Bitcoin’in başlangıç bloğunun 50 Bitcoin’lik ödülü Satoshi Nakamoto’ya ait bir adreste bulunmaktadır. 3 Ocak 2019’dan bu yana adrese yapılan çeşitli transfer işlemleriyle artık adreste hiçbir zaman geri döndürülemeyecek 68.11 Bitcoin bulunmaktadır.

Başlangıç Bloğundaki Gizli Mesaj

The Times’a ait 3 Ocak 2009 tarihli başlık

Satoshi Nakamoto, Bitcoin’in yaratılış bloğuna sonsuza kadar saklanacak bir mesaj bir gizledi. Nakamoto, bloğun 3 Ocak 2009’da yaratıldığını kanıtlamak için, o güne ait The Times gazetesi başlıklarından birini yaratılış bloğuna yerleştirdi.

Nakamoto’nun Bitcoin başlangıç bloğuna bir gazete başlığı eklemekteki asıl amacı bir mesaj vermek olmasa da, başlığın bankalar hakkında olması pek çok kişi tarafından Nakamoto’nun ince bir göndermesi olarak görülmektedir.


BtcTurk | PRO mobil uygulaması Google Play Store ve iOS App Store’da yerini aldı! Grafikleri ve fiyat hareketlerini anlık takip ederek, limit alım ve satım emirleri girebileceğiniz BtcTurk | PRO uygulamasını uygulama marketlerden indirebilirsiniz.

BtcTurk

Written by

BtcTurk

Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü Bitcoin ve kripto para alım satım platformu https://www.btcturk.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade