Үгс зураг болсон нь

Гадаад мундаг дизайнеруудын хийсэн иймэрхүү ажил харсны дараа үргэлжлүүлэн төрсөн санаагаа биежүүлчихлээ.

Like what you read? Give Бороотой блог a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.