In deze eerste blogpost een voorbeeld uit de VS; over hoe Amazon het Bun.Run-model aldaar inzet.

Producten zijn vaak goedkoper via Amazon, maar het nadeel is dat je moet wachten tot je bestelling wordt bezorgd. Amazon Flex biedt je nu echter same day delivery aan op bepaalde producten. Na al jaren de on-line retail markt te domineren, heeft Amazon nu besloten om hun business uit te breiden met on demand delivery als extra diversificatie- en concurrentiestrategie.

Als gebruiker van Amazon Flex profiteer je mee van de kostenvoordelen van Amazon.com met het gemak van same day delivery. Om dit haalbaar te maken, maakt Amazon Flex gebruik van het business model van de deeleconomie, ook wel sharing economy…

Bun.Run

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store