90'lı yıllarda çocuk olmak ve Atatürk (19 Mayıs Özel)
gökten
11

Ben de o yaşlarda bi gazetede yayınlanmış Atatürk özel kısmında 19 ve gizemiyle ilgili böyle bir şeyler okumuştum. Okuduğum anı bile unutamam, çok etkilenmiştim. O yaşlarda gizem kelimesinin kendisi başlı başına ilgi çekici olduğu için annem mutfakta yemek yapar babam televizyonda zaplarken ben de adındaki gizemi fazlaca hissettiğimden odamda bunu gizli gizli okumuştum. Sanki biri yakalasa artık hiçbir gizemi kalmayacakmış gibi..

Like what you read? Give Burcu Bostancı a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.