Gözüm arkada kaldı!


Emekliliğini duyuran Hayao Miyazaki, kısa bir filmi, uzun metraj çekmek istediğini ve bu yüzden geri döndüğünü açıkladı.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.