Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Anıtkabir yerleşkesi içine çocuk parkından sonra şimdi de halı saha yapıldığını bildirdi.

Like what you read? Give ÇAPAMAG a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.