Samsung, bebekleri bir yerden diğerine taşımayı ve bu sürede onun sağlığını kontrol etmeyi kolaylaştıran bir kanguru sistemi geliştirdi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.