Yahoo, 2013 yılında 1 milyar kullanıcısının hesap bilgilerinin “devlet destekli” bilgisayar korsanlarınca ele geçirildiğini bildirdi.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.