លោក ឆាយ ស៊ើត បានផ្ដល់បទយកការណ៍មួយដល់ កម្មវិធីវិទ្យុសំលេងសមាគមន៍យើង

នៅថ្ងៃនេះ កម្មវិធីវិទ្យុសំលេងសមាគមន៍យើង បានធ្វើការជួបសំណេះសំណាលតាមទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយ លោក ឆាយ ស៊ើត ដែលជាសមាជិកស្ថាបនិកស៊ីហ្វាតមួយរូប ពីប្រទេសថៃ នៅវេលាម៉ោង 15:00–16:00

ស្តាប់ផ្ទាល់វិទ្យុមហានគរ៩៣.៥ ចុចស្ដាប់