Free Wi-Fi a zodpovednosť prevádzkovateľa

V snahe vylepšiť svoje služby dnes mnoho podnikateľov ponúka vo svojich prevádzkach verejne prístupnú Wi-Fi sieť s pripojením na internet. Zákazníci, obchodní partneri a v niektorých prípadoch i samotní zamestnanci to zväčša ocenia, ak nie priamo vyhľadávajú (napr. kaviarne). Nápisom „Free Wi-Fi“ na dverách to však zrejme pre prevádzkovateľa takejto Wi-Fi siete celé nezačína ani nekončí…

www.pixabay.com

Súdny dvor EÚ v súčasnosti rieši otázku zodpovednosti prevádzkovateľa takejto Wi-Fi siete za porušenie autorských práv (Vec C-484/14; Tobias Mc Fadden v. Sony Music Entertainment Germany GmbH).

Podstatou prejednávaného sporu je porušenie práv spoločnosti Sony k istému hudobnému dielu, ktoré malo byť protiprávne ponúknute ku stiahnutiu prostredníctvom verejne prístupnej Wi-Fi siete prevádzkovanej pánom Mc Faddenom v priestoroch svojho obchodu so svetelnou a zvukovou technikou neďaleko Mníchova.

Právo EÚ síce obmedzuje zodpovednosť poskytovateľa služieb za prenášané informácie v prípade, že ide o tzv. „púhy kanál“, teda že tento poskytovateľ:

· neiniciuje prenos informácií,

· nevyberá príjemcu prenosu informácií,

· nevyberá ani neupravuje takto prenášané informácie,

pričom všetky 3 vyššie uvedené podmienky musia byť splnené súčasne (viď čl. 12 smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2000/31/ES).

Podľa stanoviska generálneho advokáta k predmetnému prípadu sa vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti vzťahuje aj na osobu, ktorá prevádzkuje verejne prístupnú a bezplatnú Wi-Fi sieť doplnkovo vo vzťahu ku svojej hlavnej hospodárskej činnosti.

Podľa názoru generálneho advokáta toto obmedzenie bráni nielen tomu, aby poskytovateľovi takejto služby bola uložená povinnosť náhrady škody, ale i tomu, aby mu bola uložena povinnosť náhrady nákladov súvisiacich s výzvou a nákladov konania vynaložených v súvislosti s porušením autorských práv tretej osoby.

Zároveň však generálny advokát dodal, že predmetná smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2000/31/ES nebráni, aby poskytovateľovi tzv. „púheho kanálu“ bol uložený súdny zákaz a to prípadne aj spolu s uložením penále.

K predmetnému prípadu je však nutné pristupovať veľmi citlivo, nakoľko ako už naznačil aj generálny advokát vo svojom stanovisku, v prípade súdnych zákazov bude treba dbať okrem iného aj na ochranu slobody prejavu a práva na informaćie.

Ak ste rovnako ako my zvedaví, ako bude nakoniec v tejto veci rozhodovať Súdny dvor EÚ, nezabudnite nás pravidelne sledovať.

Juraj Schmidt, koncipient advokátskej kancelárie Advokáti CHZ