Free Wi-Fi a zodpovednosť prevádzkovateľa

V snahe vylepšiť svoje služby dnes mnoho podnikateľov ponúka vo svojich prevádzkach verejne prístupnú Wi-Fi sieť s pripojením na internet. Zákazníci, obchodní partneri a v niektorých prípadoch i samotní zamestnanci to zväčša ocenia, ak nie priamo vyhľadávajú (napr. kaviarne). Nápisom „Free Wi-Fi“ na dverách to však zrejme pre prevádzkovateľa takejto Wi-Fi siete celé nezačína ani nekončí…

www.pixabay.com

Súdny dvor EÚ v súčasnosti rieši otázku zodpovednosti prevádzkovateľa takejto Wi-Fi siete za porušenie autorských práv (Vec C-484/14; Tobias Mc Fadden v. Sony Music Entertainment Germany GmbH).

Podstatou prejednávaného sporu je porušenie práv spoločnosti Sony k istému hudobnému dielu, ktoré malo byť protiprávne ponúknute ku stiahnutiu prostredníctvom verejne prístupnej Wi-Fi siete prevádzkovanej pánom Mc Faddenom v priestoroch svojho obchodu so svetelnou a zvukovou technikou neďaleko Mníchova.

Právo EÚ síce obmedzuje zodpovednosť poskytovateľa služieb za prenášané informácie v prípade, že ide o tzv. „púhy kanál“, teda že tento poskytovateľ:

· neiniciuje prenos informácií,

· nevyberá príjemcu prenosu informácií,

· nevyberá ani neupravuje takto prenášané informácie,

pričom všetky 3 vyššie uvedené podmienky musia byť splnené súčasne (viď čl. 12 smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2000/31/ES).

Podľa stanoviska generálneho advokáta k predmetnému prípadu sa vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti vzťahuje aj na osobu, ktorá prevádzkuje verejne prístupnú a bezplatnú Wi-Fi sieť doplnkovo vo vzťahu ku svojej hlavnej hospodárskej činnosti.

Podľa názoru generálneho advokáta toto obmedzenie bráni nielen tomu, aby poskytovateľovi takejto služby bola uložená povinnosť náhrady škody, ale i tomu, aby mu bola uložena povinnosť náhrady nákladov súvisiacich s výzvou a nákladov konania vynaložených v súvislosti s porušením autorských práv tretej osoby.

Zároveň však generálny advokát dodal, že predmetná smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2000/31/ES nebráni, aby poskytovateľovi tzv. „púheho kanálu“ bol uložený súdny zákaz a to prípadne aj spolu s uložením penále.

K predmetnému prípadu je však nutné pristupovať veľmi citlivo, nakoľko ako už naznačil aj generálny advokát vo svojom stanovisku, v prípade súdnych zákazov bude treba dbať okrem iného aj na ochranu slobody prejavu a práva na informaćie.

Ak ste rovnako ako my zvedaví, ako bude nakoniec v tejto veci rozhodovať Súdny dvor EÚ, nezabudnite nás pravidelne sledovať.

Juraj Schmidt, koncipient advokátskej kancelárie Advokáti CHZ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.