REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA — novinka pre spoločnosti účastniace sa verejných obstarávaní

Ak sa zúčastňujete verejných zákaziek, resp. obchodujete so spoločnosťami, ktoré sú financované z verejných zdrojov, mali by ste si dať pozor na nový register partnerov verejného sektora (ďalej iba “RPVS”)

Od 1. februára 2017 je prístup k prostriedkom z verejných zdrojov podmienený registráciou v Registri partnerov verejného sektora. Tento register nahradil pôvodný register konečných užívateľov výhod, ktorý v zmysle platných právnych predpisov viedol do 31. januára 2017 Úrad pre verejné obstarávanie, a osoby zapísané v registri konečných užívateľov výhod sa považujú za osoby zapísané v RPVS.

Tieto osoby však majú povinnosť do 31. júla 2017 zabezpečiť overenie identifikácie konečných užívateľov výhod podľa novej právnej úpravy.


Nesplnenie tejto povinnosti v určenej lehote bude mať za následok automatický výmaz z RPVS, čo súčasne znamená, že takto vymazané osoby si nebudú môcť nárokovať od verejného sektora peňažné a iné plnenia.

Pokuta za nedodržanie zákona sa rovná výške získaného hospodárskeho prospechu. Pohybuje v rozmedzí od 10 000 EUR až do 1 000 000 EUR v prípade, ak prospech nieje možné určiť presnou sumou. Osobe, ktorá je štatutárnym orgánom partnera verejného sektora, môže byť uložená pokuta až do výšky 100 000 EUR, osobe, ktorá je konečným užívateľom výhod, môže byť uložená pokuta až do výšky 10 000 EUR.

Registrácia môže byť vykonaná iba oprávnenou osobou, napríklad:

1. ADVOKÁTOM,

2. AUDÍTOROM,

3. NOTÁROM, alebo daňovým poradcom.

Ako Vám môžeme pomôcť my?

  1. Overíme, či Vaša spoločnosť má povinnosť registrácie v RPVS
  2. Spoločne s Vami identifikujeme konečného užívateľa výhod
  3. Pomôžeme Vám s registráciou v RPVS a môžeme pôsobiť ako oprávnená osoba, ktorá bude garantom pravdivosti údajov uvedených v registri (Overenie konečného užívateľa výhod musí byť vykonávané každoročne)

Kontaktujte nás prostredníctvom Facebooku / Twittru, alebo priamo na náš email info@achz.sk