zdroj: pixabay.com

Trestná zodpovednosť právnických osôb je už “za rohom”

Už od 1. júla tohto roku budú obchodné spoločnosti a iné právnické osoby na Slovensku trestne zodpovedné.

V súčasnosti na Slovensku existuje len nepriama trestná zodpovednosť právnických osôb /PO/. Tá funguje tak, že PO môže byť uložená sankcia vo forme tzv. ochranného opatrenia /t.j. buď zhabanie peňažnej čiastky alebo zhabanie celého majetku PO/ a to v dôsledku spáchania trestného činu fyzickou osobou, ktorá koná ako štatutár alebo na inej riadiacej či kontrolnej pozícii v rámci PO. To je však za súčasného stavu možné až potom, čo sa podarí jednoznačne preukázať spáchanie trestného činu takejto fyzickej osobe. V praxi sa tento postup príliš resp. vôbec nevyužíval.

Nový zákon o trestnej zodpovednosti PO zavádza tzv. priamu trestnú zodpovednosť právnických osôb a teda páchateľom trestného činu bude môcť byť aj samotná právnická osoba.

Aké trestné činy bude môcť spáchať PO?

PO budú môcť spáchať len vybrané trestne činy nachádzajúce sa v Trestnom zákone, na ktoré špeciálne odkazuje nový zákon o trestnej zodpovednosti PO. Pôjde najmä o trestné činy majetkové, daňové, korupčné, proti životnému prostrediu, obchodovanie s ľuďmi, sexuálne delikty, šírenie toxikománie a i.

Je zaujímavé, že PO nebudú môcť spáchať napríklad trestné činy poškodzovania veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa či marenie konkurzného konania, hoci podľa nášho názoru ide o trestné činy, pri ktorých by sa to dalo rozumne očakávať.

Za spáchanie týchto trestných činov budú môcť byť uložené PO viaceré druhy trestov, a to:

 • zrušenie právnickej osoby súdom,
 • prepadnutie majetku,
 • prepadnutie veci,
 • peňažný trest,
 • zákaz činnosti,
 • zákazy prijímať dotácie, subvencie či eurofondy,
 • zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 • zverejnenie odsudzujúceho rozsudku.

Kedy bude za páchateľa považovaná samotná PO?

Vtedy, ak je trestný čin spáchaný v prospech tejto PO, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo prostredníctvom tejto PO a súčasne pri páchaní tohto činu konal:

 • štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu tejto PO,
 • osoba vykonávajúca kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci PO, alebo
 • iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať PO alebo za ňu rozhodovať.

Trestný čin bude spáchaný samotnou PO aj vtedy, ak niektorá z vyššie uvedených osôb nedostatočným dohľadom alebo kontrolou umožnila spáchať trestný čin osobe, ktorá konala v rámci oprávnení zverených jej zo strany PO /napr. zamestnanec/.

Na vyvodenie trestnej zodpovednosti voči PO pritom nebude potrebné, aby bola vyvodená trestná zodpovednosť aj voči niektorej z vyššie uvedených fyzických osôb a dokonca nebude potrebné ani len zistenie takejto konkrétnej fyzickej osoby.

Trestná zodpovednosť PO sa “dedí”

Upozorňujeme, že trestná zodpovednosť PO nezaniká vyhlásením konkurzu, vstupom do likvidácie, jej zrušením alebo zavedením nútenej správy.

Naopak, trestná zodpovednosť PO, ktorá bola zrušená, prechádza na všetkých jej právnych nástupcov a to vrátane nevykonaných trestov.

Trestná zodpovednosť právnickej osoby však neprechádza na fyzickú osobu.

Zmysel zavedenia trestnej zodpovednosti PO

Slovenská republika musela pristúpiť k prijatiu trestnej zodpovednosti PO z dôvodu plnenia jej viacerých medzinárodných záväzkov. V tejto súvislosti má zavedenie trestnej zodpovednosti PO zmysel napríklad pri stíhaní PO za trestné činy poskytovania úplatkov zahraničným verejným činiteľom pri medzinárodných obchodných transakciách.

V právnej obci možno nájsť široké spektrum názorov na túto tému. Podľa niektorých z nich nie je trestná zodpovednosť PO potrebná, nakoľko PO ne­má vlas­tnú vô­ľu a pre­to vždy mu­sí ko­nať pros­tred­níc­tvom fy­zic­kých osôb. Z uvedeného dôvodu by bolo prirodzené vždy trestne postihovať konkrétne konajúce fyzické osoby a pre sankcionovanie právnickej osoby postačuje administratívna zodpovednosť PO prípadne v kombinácii s nepriamou trestnou zodpovednosťou PO /viď vyššie/.

Nech je to akokoľvek, v praxi nie je nevídaným javom používanie PO rôznymi fyzickými osobami ako nástroj na páchanie trestnej činnosti. Z dôvodu používania sofistikovaných postupov sa v takýchto prípadoch často nedarí jednoznačne preukázať trestnú činnosť konkrétne týmto fyzickým osobám a tak nakoniec ostávajú takéto činy nepotrestané. Práve to by mohol zmeniť nový zákon o trestnej zodpovednosti PO.

Záverom si dovoľujeme upozorniť, že na spáchanie mnohých trestných činov právnickou osobou postačuje aj konanie bez úmyslu, t.j. možno ich spáchať z nedbanlivosti. Preto všetkým obchodným spoločnostiam a iným PO odporúčame pravidelne a vopred konzultovať ich aktivity s advokátom.

Juraj Schmidt, koncipient advokátskej kancelárie Advokáti CHZ

Like what you read? Give Attorneys C | H | Z a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.