Vymožitelnosť práva na Slovensku. Dočkáme sa zmeny?

Časť I.: Civilný sporový poriadok /“CSP”/

Po dlhoročných prípravách a početných diskusiách schválili poslanci NR SR návrh Civilného sporového poriadku. Tento je súčasťou trojice procesných kódexov, ktoré s účinnosťou od júla 2016 nahradia v súčasnosti účinný Občiansky súdny poriadok z r. 1963.

Nová úprava civilného procesného práva by mala priniesť najmä

zrýchlenie, zhospodárnenie, a zefektívnenie súdneho konania.

To všetko sledujúc najmä riešenie jedného z najpálčivejších spoločenských problémov nášho štátu, ktorým je bezpochyby slabá vymožiteľnosť práva.


A ako k tomu má prispieť novoschválené znenie CSP?

1. Motivácia na urýchlené konanie
V prvom rade sa bude vyžadovať vyššia aktivita sporových strán a v prípade procesnej pasivity účastníka tento stratí možnosť vykonania zmeškaného úkonu (napríklad predloženie dôkazu).
Navrhuje sa zavedenie novej fázy súdneho konania a síce predbežného prejednania sporu. V rámci tejto fázy súd stranám oznámi, ktoré ich tvrdenia považuje za právne významné a vyzve strany na označenie dôkazov. Strana pasívna v tejto fáze konania riskuje, že na jej neskoršie tvrdenia a navrhované dôkazy sa nebude prihliadať.
2. NIE umelému naťahovaniu súdneho sporu
Ďalším prostriedkom je zavedenie pokuty za zjavne nedôvodné a šikanózne využívanie námietky zaujatosti voči sudcovi. Táto je v súčasnosti s obľubou zneužívaná na umelé “naťahovanie” súdneho sporu.
3. Doručeniu sa už nevyhnete
Nemenej dôležitá je tiež úprava doručovania. Už teraz je účinná prísna a v praxi efektívna fikciua doručenia zásielky, ktorá sa však týka iba pasivity právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov. Návrh CSP však už v tomto pamätá i na nepodnikateľov. Ak sa súdu vráti zásielka doručovaná fyzickej osobe na adrese jej pobytu evidovanej v registri obyvateľov, považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom, kedy sa vráti súdu a to aj keď sa adresát o tom nedozvie.
Riešením pre špekulantov nebude ani absencia evidovania ich adresy v registri obyvateľov. Súd totiž doručí písomnosti takejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke príslušného súdu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia za doručenú, a to aj keď sa adresát o tom nedozvie.
4. “Zdigitalizovanie” konania
V konaní podľa CSP sa počíta aj s používaním nových komunikačných prostriedkov, ako sú elektronická pošta, telefonická komunikácia, webová stránka a dátový súbor. Ich používanie určite súdne konanie zjednoduší a zhospodárni.

V nasledujúcich častiach tohto článku Vám priblížime obsah a prínos ďalších novoprijatýych procesných kódexov:

Civilného mimosporového poriadku a

Správneho súdneho poriadku.

Pre bližšie informácie nás bez váhania kontaktujte.

Advokáti CHZ | www.achz.sk
Like what you read? Give Attorneys C | H | Z a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.