Een week muziek luisteren op een Nederlandstalige smart speaker

1 — Moods en genres worden radiostations.

2 — Smart speakers zijn een bedreiging voor artiesten.

3 — Muziek is belangrijk voor smart speakers.

Nederlandstalige smart speaker en muziek

Moeilijke installatie

Mijn speaker begrijpt me niet

 • Speel hiphop – ‘Hiphop is spelled h-i-p-h-o-p’
 • Speel hiphop muziek – Afspeellijst met Kroatische (?) hiphop.
 • Speel Nederlandse hiphop muziek – Woordenschat playlist.
 • Speel Nederlandse muziek – Track: Wie is bang voor Nederlandse muziek.
 • Speel de top 40 – Geen resultaat.
 • Speel Martin Garrix – This is Martin Garrix.
 • Speel Dixon – Geen resultaat.
 • Speel The Black Madonna – De nieuwe single van The Black Madonna.
 • Speel Dekmantel – Geen resultaat.
 • Speel Dekmantel muziek – Spotify playlist ‘Dekmantel Festival’.
 • Speel muziek voor tijdens het sporten – Geen resultaat.
 • Speel sportmuziek – Een willekeurig nummer, volgens mij heet de band sport.
 • Zet wat willekeurigs op – Shuffle functie op basis van de huidige track.

Mijn speaker snapt mijn huis niet

Ecosysteem is beperkt

Conclusies na een week met een smart speaker

Dit artikel verscheen eerder in mijn nieuwsbrief over marketing en muziek. Inschrijven kan op mailing.carlokiksen.nl

--

--

--

I’m a digital strategist for artists and creators, based in the Netherlands. I write in Dutch & English about music, marketing and branding.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Carlo Kiksen

Carlo Kiksen

I’m a digital strategist for artists and creators, based in the Netherlands. I write in Dutch & English about music, marketing and branding.

More from Medium

VCSIA winner — Annika Høi

How to Fix Vanguard Stuck on Loading Screen — 6 Solutions

Cafe Racer Website Redesign 2022

Dolor y Gloria (Pain and Glory, 2019) — film review