POLITIKA: čo skúša, čo potrebuje a čo vyžaduje

V tomto článku sa dočítate aj to:
- či sa dá koncept správcovstva aplikovať aj na oblasť politiky,
- čo je dôležité pri rozhodovaní sa, komu dať svoj hlas, pre dizajnéra, mimovládkara, aktivistu a evanjelistu

5 výziev, ktoré nám dáva politika

1 VPLÝVA NA BEŽNÝ ŽIVOT

Rozhodnutia politikov majú vplyv na celý rad oblastí. Niektoré z nich môžu byť v konečnom dôsledku celkom osobné: zvýšenie počtu pracovných miest v dôsledku lepších podmienok pre podnikanie môže viesť k tomu, že sa vytvorí pracovné miesto vhodné pre mňa. Podobne zmena zákonov môže viesť k zlepšeniu podmienok v rozličných oblastiach života spoločnosti, čo môžem pocítiť aj moja rodina: moje deti v škole, manželka na materskej dovolenke, svokra v lepšej zdravotnej starostlivosti, švagor v podnikaní. Nemôžeme teda tvrdiť, že nás sa politika netýka.

2 SKÚŠA CHARAKTER

najmä tých, ktorí majú priamy dosah na výkon moci, no možno aj mnohých z nás. Keď viem o nepráve, stavím radšej na istotu zamestnania a neozvem sa? Ohnem chrbát? Kde je miera, za ktorú nejdem? Keď sa na dobré miesto dostane môj bratranec, očakávam, že z toho niečo budem mať aj ja, veď všetci to tak robia? Toto sú výzvy, ktoré sú niekedy až príliš osobné a skúšajú nás.

3 POTREBUJE MODLITBY

Písmo nám hovorí, aby sme sa modlili za tých, ktorí nám vládnu (por. 1Tim 2,1–8). Výborné postrehy k tejto téme ponúka pápež František, keď hovorí, že to najlepšie, čo môžeme ponúknuť vládcom, je modlitba.

4 POZÝVA K ANGAŽOVANOSTI

Ako politik, aj ako volič — vždy mám možnosť dohliadať na to, či sa dobre spravujú verejné prostriedky, či sa citlivo zaobchádza s tými, ktorí sú slabí, či sa uplatňuje spravodlivosť a právo aj mám aj príležitosť sa angažovať. Katechizmus k tomu poznamenáva: Je potrebné, aby všetci mali účasť na rozvoji spoločného dobra, každý podľa svojho postavenia, ktoré zaujíma, a podľa úlohy, ktorú zastáva. (KKC 1913) Podvod a iné chytráctva, pomocou ktorých niektorí unikajú nariadeniam zákona a predpisom sociálnej povinnosti, treba rázne odsúdiť, lebo sú nezlučiteľné s požiadavkami spravodlivosti. Treba sa starať o rozvoj inštitúcií, ktoré zlepšujú podmienky ľudského života. (1916)
Príkladom v angažovanosti nám môže byť aj biskup Milan Lach, ktorý poukázal na problémy v zdravotníctve a zastal sa zdravotných sestier, alebo biskup Cyril Vasiľ, ktorý pomenoval novodobé bolesti Slovenska a pripomenul, že máme v znaku tri vrchy a kríž — a nie tri opičky a hrabličky, ako návod na spokojný život „nevidím, nepočujem, nehovorím a hrabem len k sebe“.
V Biblii máme tiež výstižný príklad v osobe Ester. V čase, keď kráľ číhal na životy ľudí v jej národe, jej Mardochej povedal: „Keby si teraz mlčala, Židia dôjdu iným spôsobom k záchrane, ale ty a rod tvojho otca zahynie. A ktovie, či si neprišla práve preto ku kráľovskej hodnosti, aby si bola naporúdzi na takýto čas?“ (Est 4, 14) Výzva k angažovanosti teda nedovoľuje „strkať hlavu do piesku”, ale nabáda nás k aktivite.

5 VYŽADUJE ZODPOVEDNOSŤ

Tá sa začína zodpovedným rozhodovaním sa, komu odovzdáme svoj hlas vo voľbách a pokračuje zodpovedným spravovaním na miestach, kde pôsobíme. Opäť si pomôžeme katechizmom: Účasť (na spoločnom dobre, pozn.) sa uskutočňuje predovšetkým tým, že sa človek angažuje v oblastiach, za ktoré preberá osobnú zodpovednosť; starostlivosťou o výchovu svojej rodiny a svedomitosťou v práci má účasť na dobre iných i spoločnosti. (1914) Treba chváliť spôsob konania tých národov, v ktorých čo najväčší počet občanov má účasť na verejných záležitostiach v pravej slobode. (1915)

Andrej Kmeťo

Dobrý správca získava viac aj pre seba

Dobrý správca bude pochválený
Ako ľudia, ktorí chcú nasledovať Boha, máme možnosť spoznávať ho viac. Hneď v prvých kapitolách Biblie ho môžeme vidieť ako tvorcu. Boh dokonca nielen tvorí, ale aj pozýva Adama, aby obrábal a strážil raj, aby pomenoval zvieratá, aby mal účasť na tom, čo On vytvoril. Aj v ďalších biblických príbehoch môžeme vidieť, ako Boh pozýva Abraháma, Jakuba, Jozefa, Mojžiša, Dávida, Šalamúna, Ester a ďalších, aby s ním spolupracovali na jeho pláne s ľuďmi a celými národmi. Ježiš tiež hovorí o pridaní sa do Božieho kráľovstva. Jedným z príbehov, ktorý rozpovedal svojim učeníkom, bolo podobenstvo o správcoch. V príbehu pochválil tých, ktorí používajú zverené prostriedky a získavajú viac pre svojho pána.

Vykročenie zo seba
Vidíme teda, že tvorenie a správcovstvo sú dobré veci. Možno sa aj nám podarilo aplikovať niekoľko biblických princípov do osobného života, napríklad v rámci spravovania svojho času, darov a povolania (píšeme o tom viac aj na inom mieste v jarnom vydaní Nahlasu), financií alebo majetku, možno nám nie sú ľahostajné ani ekologické témy. Je však správcovstvo len osobný koncept, ktorý sa má rozvinúť iba v rôznych oblastiach nášho osobného života? Myslím si, že sa rovnako dobre dá aplikovať aj na postoj k spoločnosti a konkrétne v tomto čase aj k politike. Podobne ako pri čase, financiách alebo majetku, aj pri politike máme totiž k dispozícii určité prostriedky (hlas vo voľbách) a môžeme aj niečo ovplyvniť (zloženie parlamentu a tým aj zostavu vlády).

Získaj viac pre seba aj pre Pána
V Biblii (Mt 25) čítame o človeku, ktorý sa chystal na cestu a pred odchodom zveril svojim sluhom vlastný majetok. Keď sa neskôr vrátil, pochválil dobrých a verných správcov, ktorí obchodovali s tým, čo im bolo zverené. Zverený majetok používali a jeho používaním získali väčšie bohatstvo pre svojho pána. On ich potom odmenil. Zamýšľam sa nad tým, že aj môj postoj k politike môže ukazovať, aký som správca. Ak sa vyhováram, že politike nerozumiem, že je špinavá, že všetci politici sú rovnakí a nikto nám už nepomôže, pripomína mi to sluhu zo spomínaného podobenstva o správcoch, ktorý nerobil nič, len zverený majetok ukryl. Keď sa potom jeho pán vrátil, sluha o ňom hovoril, že je tvrdý človek, ktorý žal, kde nesial a zbieral, kde nerozsýpal. Aj vám to pripomína častý postoj Slovákov k politikom? Koľko rečí máme o tom, akí sú naši politici zlí! Ak však zostaneme len pri tomto konštatovaní, nepomôžeme tým ku zmene. Pán z podobenstva pochválil tých správcov, ktorí boli aktívni, aj keď vonkajšie okolnosti boli pre všetkých rovnaké. Zdá sa mi teda, že nechuť, výhovorky a tisíc odrádzajúcich dôvodov od používania svojho hlasu vo voľbách veľmi neobstoja z pohľadu správcovstva. To, čo obstojí, je postoj dobrého a verného správcu, ktorý zoberie to, čo má, používa to a získa viac — a to nielen pre toho, kto mu dôveruje, ale aj pre seba.

Andrej Kmeťo


ANKETA: ČO JE PRE VÁS DÔLEŽITÉ 
V ROZHODOVANÍ, KOMU ODOVZDÁTE HLAS VO VOĽBÁCH?
Gabriel Šípoš, Transparency International Slovensko
„Posudzujem tri veci: či strana má šancu dostať sa do parlamentu, lebo nechcem hlas len tak zahodiť. Inými slovami, nejdem voliť svätých, ale ľudí hoci s chybami, ale reálnou šancou niečo zmeniť. Potom sa rozhodujem podľa hodnôt, ktoré chcú presadzovať. A v neposlednom rade pozerám na charakter ľudí — najmä ako sa správali doteraz.“
Jakub Ptačin, dizajnér a aktivista
„Dôležité pre mňa je, aby sme po voľbách boli modernou krajinou a nie policajným štátom alebo štátom, ktorý ovláda strach z nepoznaného. Pri výbere strany je pre mňa dôležitý jej potenciál riešiť kritické oblasti ako súdnictvo, zdravotníctvo, školstvo a pracovať na lepšom podnikateľskom prostredí. V neposlednom rade je to jej kultúra a kultúra jej predstaviteľov.“
Anton Chromík, Aliancia za rodinu
„Svoj hlas dám niektorým z kandidátov, ktorí podpísali Deklaráciu za rodinu (www.hlaszarodinu.sk). Myslím, že je potrebné vytiahnuť krúžkami do Národnej rady čo najviac poslancov, ktorí budú nielen o rodine hovoriť, ale reálne presadia zákony, ktoré podporia rodiny, aby mohli mať viac detí.“
Peter Lipták, evanjelista
„Pre mňa je dôležité, aby ľudia, ktorých volím, nemali len kresťanskú nálepku, ale aby reálne poznali Pána a stretli sa osobne s Bohom — to je prvá zásada. Potom, aby to boli ľudia, ktorí sa už dávnejšie angažujú v spoločenskom živote, už predtým bojovali za spravodlivosť a majú skúsenosti, nejakú odbornosť. Ďalej, aby boli zvoliteľní, teda aby za nimi stálo viac ľudí a tak môj hlas neprepadol.“
Eduard Filo, Kresťan v politike
„Pri vyberaní človeka do tímu, spolupráci a v neposlednom rade pri odovzdávaní hlasu sa rozhodujem či dotyčný/á má dva aspekty: charakter a odbornosť. Čím viac sa tieto dve množiny prekrývajú, tým viac dôverujem danému človeku.“
Štefan Beňa, riaditeľ festivalu CampFest, Mládež pre Krista Slovensko
„Riadim sa podľa viacerých vecí: 
1. Chcel by som mať v parlamente ľudí, ktorí ma zastupujú a ktorí počúvajú Boží hlas. Záleží mi na tom, aby v diskusiách o smerovaní zákonov bol aplikovaný aj pohľad z etického, morálneho a duchovného hľadiska. Čiže nestačí, aby to bol kresťan, ale potrebuje byť eticky a morálne zdatný, aby aj v krízových situáciách vedel, kde je jeho miesto a koho zastupuje. 
2. Odborná spôsobilosť. Je veľa kresťanov s dobrým srdcom, ale myslím si, že v parlamente by mali byť odborne zdatní ľudia, ktorí sa vedia orientovať v zákonoch a budú vedieť odborne zastať stanovisko. Mali by to byť nielen osobnosti, ale aj usilovní, schopní ľudia. 
3. Potenciál dostať sa do parlamentu. Je veľa vzácnych ľudí, ktorí spĺňajú body 1 a 2, ale obávam sa, že keď to rozdelíme na veľa kandidátov, tak sa nemusia dostať do parlamentu. Čiže pozerám sa na to, kto má potenciál byť zvolený.“

Článok vyšiel v Nahlase Jar 2016. Prečítajte si aj:

Objednajte si Nahlas dnes na www.nahlas.sk

Like what you read? Give Casopis Nahlas a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.