Giữ.

Trong xã hội thực dụng này, sự vô tư là một thứ gì đó hiếm hoi. Ta luôn nghĩ rằng nếu người khác giúp ta việc gì, nghĩ ngay rằng họ đang mong chờ mình trả ơn họ bằng một thứ khác. Ta nghĩ đó là sự mua bán sòng phẳng và ko cần trân trọng người kia.

Chỉ đến khi nhận ra rằng người kia giúp ta mà chả vụ lợi điều gì cả, ta mới thực sự biết ơn họ và cảm thấy xấu hổ về cách hành xử của chính ta. Họ thì trái tim lồng lộng mà ta thì nhỏ nhen, bon chen quá.

Người vô tư trong xã hội này rất hiếm. Nếu có người đó xung quanh mình, đừng làm gì quá đáng để rồi đánh mất họ.

Vì rằng, đôi khi, mỗi người cũng giống như điện thoại — cần được nâng niu, trao đổi, nói chuyện. Nếu ko gìn giữ, rất có thể một ngày bạn sẽ mất liên lạc với họ.

Chie.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.