Mùa cũ

Mùa cũ qua rồi, cơn mưa cũng tạnh 
Nắng mới lên, bỗng thấy những chông chênh 
Mọi thứ thản nhiên trôi, hư vô lắm nỗi 
Nồng nàn đến. Nhẹ nhàng vơi…

Chie.

Like what you read? Give Chie a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.