Yên

Và giờ nơi đây lại hoang vắng quá 
Nỗi buồn trụi trơ chẳng giấu nổi điều gì…

Bởi thế nên, người ta thường hay mách nhau: Đừng ném lời cho gió, nếu không hay biết gió thổi về đâu…

Chie.

Like what you read? Give Chie a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.