Үнэн сэтгэл нь түүнд хайртай байхад ‘хайртай’ гэх үгээ хадгалж явсаар байдаг хүмүүс зүгээр л хэнд хайртай гээд хэлчихэж байхад хаанаас үнэнийг хайхав дээ. Үнэн бас үнэ цэнэ энэ үгэнд лавтай оршдоггүй юм байна.

Сэтгэлд! Гэхдээ сэтгэл эзэн биенд бий. Эзэн тархитайгаа илүү дотно нөхөрлөж байхад уучилаарай сэтгэл минь чи догдолоод хэрэггүй. Эзнийг ганцаараа хэсэг суух цаг мөчийг чимээгүйхэн хүлээ. Тэр үед чамд орших үнэнг магад тэврэн цурхирах вий.

Like what you read? Give Chmaa R a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.