Het probleem met de stelling van Chris is dat minderheden zich over het algemeen bescheidener…
Edwin Martin
21

Ha Edwin,

Fair point! Ik ben ook best bereid om onze vacatures en ons sollicitatieproces aan te passen, zodat het geschikt is voor een diverse groep. Dat is wat mij betreft echter wel iets anders dan de lat lager leggen. Ik geloof dat je ook heel goed de waarde van dat bescheiden Roemeense meisje in kunt schatten, als je voldoende rekening houdt met de bias van beide partijen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.