Image for post
Image for post

Morgen, 25 november, is het zover. Dan gaat w00tcamp 2016 van start, onze jaarlijkse hackathon. Dit jaar met special guests van Fabrique, Polteq, Coolblue en uButler. Samen met hen gaan we Lego automatisch sorteren, slim geld verdelen over goede doelen, licht magisch laten werken, deuren automagisch laten openen, kinderen nóg beter leren programmeren en nog veel meer!

Op onze speciale Facebook Page kun je alle video-pitches van onze Q’ers zien én vanaf morgen negen uur alles op de voet volgen.

Written by

Father of Eva & Cas, husband of Suzanne, partner @ Q42, passionate about making the internet more fun, creating a happy work environment, music, and more.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store