Alles wat je nog niet wist van ID&T

Concept7
Concept7
Oct 10, 2016 · 3 min read

Bij het horen van de bekende ID&T hardcore tunes ontstaat er bij menig 40 plusser een soort Pavlov effect. Verstrakkende kaken, spastisch trekkende benen en handen die automatisch naar je voorhoofd grijpen. Kom op. Je weet dat ie er in zit. Laat die goede oude gabber in je los. Heel even maar….

Ongetwijfeld verschijnt er ook bij de jongere lezers een grote grijns, want ID&T is nog steeds een garantie tot een goede avond, nacht en ochtend. Feesten kunnen ze. Zonder problemen bouwen ze een party dorp, met 60.000 inwoners. Voedsel, infrastructuur en voorzieningen. This village has it all.

Maar wie, net als wij, even niet heeft opgelet, zit vast in het beeld van hakkende gabbers, kale koppen en fluoriserende Australians. Het ‘fuck them all’ thema heeft ID&T echter al ver achter zich gelaten. Tegenwoordig celebrates ID&T life. En hoe! Vanuit een diepe purpose om het geheel anders te doen, sloegen Duncan en Wouter zeven jaar geleden een weg in die nog niet eerder is begaan. Overtuigd dat ze niet in een wereld willen leven waar alleen maar wordt genomen, geven ze terug. Aan de maatschappij. Aan hun kinderen. Aan ons. En dat doen ze, zoals zij dat het beste kunnen, one party at a time!

Vanuit de ID&T waarden nature, unity en talent lopen er ongelooflijk veel programma’s. (Dit filmpje vertelt er alles over) Met vallen en opstaan worden er grote successen geboekt. En; is er nog veel te doen.

Hoe cool dat zo’n groot bedrijf het roer durft om te gooien! Zonder aarzelen werpen zij hun party imago in de strijd en verspreiden een positieve en duurzame boodschap. Maar betekent dit alleen maar glorie, halleluja, rozegeur en maneschijn? Zeker niet. ID&T heeft kostbare lessen geleerd. Zo wordt er in de wandelgangen nog steeds gefluisterd over het ‘plastic-recycle-incident’. Waarbij tonnen plastic werd ingezameld (denk weer even aan die 60.000 feestende mensen) en vervolgens het bedrijf, dat al dat plastic zou verwerken, onverwachts failliet ging. Oeps! Ook de stap naar biologisch voedsel op festivals ging niet zonder slag of stoot. Grote leveranciers bleken moeilijk te overtuigen, waardoor kleinere aanbieders het spits mochten afbijten. Mooi staaltje doorzettingsvermogen, want juist door deze positieve facts & ervaringen waagden de grote jongens uiteindelijk de biologische sprong in het diepe. En ook intern staat ID&T voor enkele uitdagingen, want het embedden van het Celebrate Life gedachtegoed in de bedrijfsvoering is alles behalve makkelijk. Wow, stel je dat eens voor. Dat bij iedere beslissing ‘nature, unity en talent’ wordt doorleefd en toegepast.

Ondertussen houden wij ID&T goed in de gaten, want met hun oneindige creativiteit en gedrevenheid gaan zij ons voor in een prachtige strijd. One party at a time!


Dit is een artikel van Concept7

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store