TÜRK AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİŞİM MODELİ artık online

TUVA 2040
TUVA 2040
Jun 3, 2016 · 2 min read

Aile Şirketlerinin kurumsallaşma temeli aile anayasası ile atılır demiştik

aile sirketleri nasıl kurumsallaşır.
suvio family business coaching & JCI İZMİR

online (e-learning) formatında hazırladım sonunda. İzmir JCI organizasyonun da suvio family business coaching ile genç patronlar için harika bir workshop yaptık.Bursa da sigma akademi de online çekim ile bir ilke imza attık.İstanbul Kültür Üniversitesi aile işletmeleri sempozyumunda KURUMSAL YÖNETİŞİM MODELİ bilimsel bir yayın olarak zirve kitapçığına geçerek tüm araştırmacılara kaynak olduk. 2016 yılında 10 yılın “birikimi” kayıtlara geçti. Adını da e-learning for boss koyarak sosyal medyada paylaşmaya devam ediyoruz. Başka arzunuz?

AİLE ŞİRKETLERİ ANAYASASI VE KURUMSAL YÖNETİŞİM MODELİ ne artık herkes online ulaşabilir.

Teşekkürler SİGMA AKADEMİ.işte link

TUVA 2040

Written by

TUVA 2040

OĞUZ TÖRÜG UZGÖRÜSÜ

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade