Cách Sử dụng Gifting Vote?

Contentos Vietnam
Nov 28 · 3 min read

“With the introduction of Gifting Vote to COS.TV, we hope to align content creators and consumers, to better distribute higher quality of content.”
-Mick Tsai,co-founder and CEO of Contentos

“Với sự ra mắt của Gifting vote trên COS.TV, Chúng tôi hy vọng có thể liên kết những người sáng tạo nội dung và người tiêu dùng, để có thể phân phối nội dung với một cách chất lượng hơn .”-Mick Tsai, người đồng sáng lập và CEO của Contentos

Để giúp những người sáng tạo có thể nhận được giá trị xứng đáng và có quyền lực công bằng hơn, COS.TV đã ra mắt một tính năng mới — Gifting Vote! Làm thế nào bạn có thể sử dụng nó để làm quà tặng cho những creators mà bạn đang yêu thích ?

Bước 1: Truy cập trang web COS.TV. Chọn một video mà bạn muốn thưởng. Click vào biểu tượng quà tặng đại diện cho “Gifting Vote”.

Bước2: Click vào biểu tượng tặng quà và một cửa sổ bật lên sẽ hiển thị để cho phép bạn chọn số lượng Gifting vote bạn muốn mua.

Bước 3: Chọn số lượng Phiếu quà tặng bạn muốn mua. Bạn còn có thể để lại nhận xét về video.

Bước 4: Click vào nút “tặng”. Pháo hoa hoạt hình và biểu tượng Gifting Vote sẽ được hiển thị trên màn hình. Bạn cũng sẽ thấy phản hồi từ những người sáng tạo bật lên ở góc bên trái của video.

Cuối cùng avater của bạn sẽ có thể nhận được một huy chương “trái tim biết ơn” từ Creators.

Tặng Gifting vote cho Creators mà bạn đang yêu thích ngày bây giờ!👇 👇

Facebook: https://www.facebook.com/ContentosOfficialVietnam/
Telegram: https://t.me/ContentosVietnam
Zalo: https://zaloapp.com/g/dujtcx910
Medium: http://medium.com/@ContentosVietnam

🌟🌟Liên hệ Admin hỗ trợ : https://zaloapp.com/g/nddiny320

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade