Chung Kết Cuộc Thi 『COS we love Sing 』, Mua Golden Vote Cùng Nhau Chia 100K COS!

Contentos Vietnam
Oct 17 · 3 min read

Mua Golden Vote tặng cho thí sinh trong vòng chung kết cuối cùng có thể cùng nhau chia phần thưởng 100,000 COS dựa theo tỷ lệ đã mua.
1COS có thể mua 1 Golden Vote, giúp ca sĩ có thể tăng 1000 điểm.

Trước khi bạn mua Golden Vote, bạn phải có COS

1. Đến sàn Binance mua COS (Hiện nay bạn có thể mua COS trên sàn Binance, Bithunmb, Gate.io!)

Binance:https://www.binance.com/en/trade/COS_USDT

Bithumb:https://www.bithumb.pro/en-us/spot/trade

Gate.io:https://www.gate.io/trade/COS_USDT

2. Click vào địa chỉ swapcos.contentos.io

3. Chọn BEP2 to native COS,nhập vào tài khoản Mainnet của bạn,chọn NEXT

4.Sao chép địa chỉ bnb và MEMO trên giao diện

5. Chuyển COS trên sàn giao dịch vào địa chỉ bnb đã sao chép, và nhập vào MEMO (bắt buộc), MEMO chính là tài khoản Mainnet của bạn(lấy chuyển từ Binance làm ví dụ)

6. Sau 3 phút khi hoàn thành chuyển khoản, vui lòng click NEXT trên giao diện cũ.

7. Hoàn thành chuyển COS vào Mainnet, vui lòng mở giao diện cuộc thi COS we love Sing, chọn 『 Mua Golden Vote 』

8. Vui lòng nhập vào số lượng Golden Vote bạn muốn mua, hoàn thành việc mua.

9. Bây giờ bạn đã có thể mở lại trang cuộc thi ca hát và ủng hộ ca sĩ của bạn yêu thích rồi!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade