COS.TV ra mắt chức năng tặng “Gifting vote”
Tặng phiếu quà tặng ủng hộ cho Creators mà bạn đang yêu thích!

Contentos Vietnam
Nov 27 · 4 min read

Ngày 25/11/2019 COS.TV chính thức ra mắt “Gifting Vote”, không chỉ bấm “like” để biểu thị sự yêu thích với video, mà còn thêm một cách ủng hộ creators mà mình yêu thích, đó chính là tặng “Gifting vote”! Đối với người sáng tạo nội dung (creator), thì đây cũng là một nguồn thu nhập khác! Đúng là tin vui ~

COS.TV, sản phẩm nội dung số đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ Blockchain ra mắt chức năng mua và tặng Gifting vote. Điều này rất khác với các nền tảng truyền thống tập trung, khi COS.TV phân phối tất cả lợi nhuận cho các Creators và các nhà sản xuất khối, điều này thực sự khiến người dùng có lợi !

Bạn có thể chuyển đổi COS sang VEST (1:1), đi bấm “like” video để ủng hộ cho creator của mình. Creator có thể nhận thu nhập bằng VEST (VEST:COS=1:1), bạn cũng có thể tham gia tương tác tặng Gifting vote trong quá trình thưởng thức video.

Gifting vote là như gửi tặng “token” của COS.TV, 1 Gifting vote = 1 COS. Có nghĩa là bạn có thể dùng COS mua Gifting vote và gửi tặng trong quá trình xem video, ưu tiên sử dụng phiếu quà tặng trong kho .

Người tặng sẽ nhận được đặc quyền như sau trên trang xem video sau khi bạn tham gia tặng Gifting Vote.

Bao gồm:
①Tham gia xếp hạng quà tặng và tham gia cạnh tranh địa điểm vàng ; ②Nhận được huy chương tặng quà độc quyền trong cột bình luận;
③ Gửi lời cám ơn chân thành tới của creator của bạn.

COS.TV khác với các nền tảng nội dung số truyền thống khi nó được xây dựng dựa trên hợp đồng thông minh của chuỗi nội dung công khai Contentos, bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người tạo nội dung thông qua công nghệ blockchain.

Đầu tiên, dù là creator nằm ở mức thấp hay cao cấp, các creator đều có quyền bình đẳng trên COS.TV, miễn là video nhận được lượt thích thì có thể nhận được phần thưởng tương ứng. Nếu bạn đang ở trên một nền tảng video truyền thống như Youtube, chỉ có người tạo video có hơn 100.000 đăng ký theo dõi mới có thể nhận được một phần nhỏ từ doanh thu quảng cáo.

Tiếp theo, nền tảng COS.TV sẽ không thu bất kỳ khoản phí nào từ phiếu quà tặng, phần lớn sẽ trả lại cho các creator để khuyến khích họ sáng tạo nhiều thêm nội dung chất lượng cao, còn lại sẽ được trao cho node hệ sinh thái, người dùng có thể bầu chọn node bp để chia lợi nhuận, Hình thành một hệ sinh thái lành mạnh.

Co-founder & CEO của Contentos — Mick Tsai cho rằng: Sau khi ra mắt chức năng tặng Gifting vote, lại thêm một nguồn thu nhập cho creator. Chỉ cần bạn trên nền tảng COS.TV và cho dù bạn là một creator thấp hay cao cấp, bạn đều có thể nhận lợi nhuận thông quan phần thưởng trong hệ sinh thái này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hy vọng có thể kết nối các creator trên thế giới thông qua COS.TV, quảng bá nội dung chất lượng cao cho thế giới.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quá trình:
Bước 1: Truy cập trang web COS.TV. Chọn một video mà bạn muốn thưởng. Nhấp vào biểu tượng quà tặng đại diện cho bầu chọn Quà tặng trên bầu trời.

Bước2: Nhấp vào biểu tượng Bình chọn tặng quà và một cửa sổ bật lên sẽ hiển thị để cho phép bạn chọn số lượng Phiếu quà tặng bạn muốn mua.

Bước 3: Chọn số lượng Phiếu quà tặng bạn muốn mua. Bạn cũng có thể để lại nhận xét về video.

Bước 4: Nhấp vào nút Bầu chọn Gửi quà tặng. Pháo hoa hoạt hình và biểu tượng Bầu chọn tặng quà sẽ hiển thị trên màn hình. Bạn cũng sẽ thấy thông báo từ những người sáng tạo bật lên ở góc bên trái của video.
Nhận xét bạn để lại với Phiếu quà tặng sẽ có biểu tượng trái tim để hiển thị đóng góp của bạn cho video chất lượng cao từ người tạo.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade