Hát Mừng Giáng Sinh #NoelCOS, Siêu giải thưởng lên đến 2200$COS, giọng ca có lượng Gifting Votes nhiều nhất sẽ là quán quân

Contentos Vietnam
Dec 2 · 3 min read

💎💎💎 HÁT MỪNG ĐÊM GIÁNG SINH 💎💎💎
Siêu giải thưởng 2200$💰, nhận lượng like và lượng vote gia tăng lợi nhuận
Loại Đấu bảng xếp hạng bằng lượng Gifting Vote!!
❤️❤️ Are You Ready! Merry Christmas NoelCOS!!❤️❤️❤️

🔥Thể loại: Những bài hát về tình yêu, lòng biết ơn, tình bạn.
🔥Cuộc thi có tên là #NoelCOS (đây đồng thời là Hashtag cuộc thi, chọn Hashtag trên cos.tv khi bạn tải video tham gia sự kiện. )
🔥Thí sinh và Fan dự thi bảng xếp hạng bằng nhận hoặc tặng số lượng Gifting Votes!

Thí sinh:
❤️Nhận lợi nhuận từ việc có được Gifting Votes
❤️Top 5 nhận được giải thưởng hấp dẫn $COS
❤️Sau vòng sơ khảo nếu nhận được 1000 Gifting Votes sẽ được quy đổi thêm 30% bằng VEST
❤️Clip tham gia cuộc thi sẽ nhận được like từ mọi người, lượng like có thể gia tăng lợi nhuận của video
❤️Clip sẽ được quảng cáo trên trang chủ trong 1 tuần- thu hút lượng lớn sự chú ý từ users

fan:
❤️Nhận lợi nhuận từ Gifting Vote trong khi Vote BP (https://bp.contentos.io)
❤️Được cơ hội được chia 100k VEST

✨✨Nội dung cuộc thi:
Thí sinh và Fan dự thi bảng xếp hạng bằng nhận hoặc tặng số lượng Gifting Votes!
1. Thí sinh hát tặng bạn bè, người thân, fan, đăng tải ca khúc về “Hát mừng Noel” lên COS.TV
- Share ca khúc đến người thân, bạn bè, fan để gửi lời cảm ơn và lời chúc giáng sinh vui vẻ. Kết quả được tính bằng số Gifting Vote thí sinh nhận được.
- Thí sinh kêu gọi vote & like, ủng hộ cho mình
2. Dựa vào số Gifting Vote để xếp hạng thí sinh
3. Cuộc thi gồm 2 vòng
- Sơ khảo: 16–22/12
- Chung kết: 23–30/12

🎁🎁🎁Phần thưởng cuộc thi:
🎁Vòng sơ khảo: 15,000 VEST
Thí sinh nhận được trên 1000 Gifting Vote, sẽ được chiết khấu 30%, top 50 mỗi người được 300 VEST
🎁Vòng chung kết: Tổng giá trị giải thưởng lên đến 69,000 COS
Top 1: 30,000 COS và tất cả clip của thí sinh được quảng cáo trên trang chủ trong 1 tuần.
Top 2: 20,000 COS
Top 3: 10,000 COS
Top 4: 6,000 COS
Top 5: 3,000 COS
🎁Qùa tặng cho fan: — 100,000 VEST
Giải thưởng 100.000 VEST, tất cả những người tặng Gifting Vote đều có được phân chia giải thưởng.
🎁Nếu thí sinh nhận được 5000 vote, clip có thể nhận được “Super Like” của COS.TV, lợi nhuận thu được từ clip càng nhiều!

📌📌Yêu cầu dành cho người tham gia:
1) Video ca hát phải đảm bảo chính chủ, khuyến khích các yếu tố trang
phục liên quan đến Giáng sinh.
2) Nội dung video đảm bảo thuần phong mỹ tục, không có yếu tố bất hợp
pháp.
3) Tải video lên với Hashtag #NoelCOS
4) Video phải có lời chúc giáng sinh vui vẻ và kêu gọi vote~

📌Yêu cầu chia sẻ:
1. Chia sẻ video + số kênh cuối
# utm_source = noelcos
Ví dụ: https://cos.tv/videos/play/1575285057937408731#utm_source=noelcos
2. Nội dung chia sẻ + bao gồm phương thức tặng Gifting Vote: http://bit.ly/2ORGhlt

📌Cách sử dụng Gifting Vote:
Medium: http://bit.ly/2ORGhlt

📌Phần thưởng sẽ gửi 1–2 tuần sau khi kết thúc sự kiện giáng sinh #NoelCOS

  1. Liên hệ trang Facebook Messenger chính thức:
    https://www.facebook.com/ContentosOfficialVietnam/
  2. Hoặc tham gia cộng đồng zalo yêu cầu nhân viên hỗ trợ.
    Zalo: https://zaloapp.com/g/nddiny320

Thời gian hỗ trợ: 10:00- 18:00 — Karos (Sang) 19:00- 23:00 — Pi

Cộng đồng hỗ trợ :

Facebook: https://www.facebook.com/ContentosOfficialVietnam/
Telegram: https://t.me/ContentosVietnam
Zalo: https://zaloapp.com/g/dujtcx910

👏👏Đăng ký tài khoản COS.TV👇👇:

👏👏Hướng dẫn tạo tài khoản cos.tv và bind tài khoản ví Mainnet👇👇:

👏👏Đăng ký tham gia ngay !! 👇👇
https://docs.google.com/forms/d/1qRUMLWEC_GbAD6gWNrahv10wzVzXI9aH_FQoTr5y61w/edit

Are You Ready! Hãy cùng chúng tôi đón chào Merry Christmas NoelCOS!!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade